Legal notice | Alta Ribagorça

Legal notice

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça ( en endavant CCAR ) posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions que la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic disposa, així com donar a coneixer a tots els usuaris i visitants sobre la informació legal relativa a la societat propietària del lloc web ubicat a la direcció d'Internet www.turismealtaribagorca.cat.

 

Dades Identificatives.

Titular: Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

CIF: P7500013C

Dades Registrals: 0609035 - Registre d'Ens Locals de la Generalitat de Catalunya

Adreça: Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert

Telèfon: 973 69 03 53

Fax: 973 69 05 75

Compte Correu: consell@ccar.ddl.net

 

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del CCAR o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts, i tenen la consideració d’obres protegides, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest lloc web, sense autorització expressa del CCAR.

 

Limitació de Responsabilitats.

 

El CCAR posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes, però no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus, d’errors tècnics, editorials o tipogràfics, o per omissions d’informació accessible a través d’aquest lloc web, i per tant no es fa responsable dels danys causats per l'accés o per la impossibilitat d'accedir-hi.

El CCAR no pot garantir que les transmissions d'informació a través d'Internet siguin totalment segures, ja que hi intervenen múltiples factors fora del control del CCAR, entre altres la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. El CCAR no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per possibles contingències en la transmissió d'informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

El CCAR no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del seu lloc web, i és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitzi. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els llocs web de tercers als quals es pugui accedir per enllaços des del lloc web del CCAR. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constitueixen, en cap cas, una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc web de destí. En cas que el CCAR tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

 

Condicions d’ús i funcionament del lloc Web.

Només està autoritzat l'ús personal, no comercial.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC, l'edició digital dels quals és l'únic instrument que dóna fe de l'autenticitat i contingut, o en altres diaris oficials.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a utilitzar els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

El CCAR es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del CCAR.

El lloc web del CCAR pot ser visitat pels usuaris de forma lliure, excepte aquelles àrees reservades en que es demana la identificació corresponent.

La responsabilitat per l’ús de la informació continguda en el lloc web és de l’usuari. El CCAR queda eximit de tota responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar-se de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers, tant de les informacions i la publicitat continguda com de les opinions facilitades pels usuaris.

L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de les seves claus d’identificació per accedir als serveis i continguts d’aquest lloc web.

El CCAR no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’identificació d’accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, la pèrdua o l’oblit dels mateixos, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

En cap cas les galetes (Cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del lloc web.

 

Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El CCAR compleix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, per tant, les dades de caràcter personal obtingudes per mitjà d’aquest lloc web són tractades pel CCAR amb la deguda reserva, seguint les indicacions de la normativa sobre aquesta matèria i únicament per a les finalitats que s’indiquen en cada un dels formularis existents al lloc web. De forma general, el CCAR entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc web, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers de titularitat del CCAR per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant escrit dirigit al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça - Av. Victoriano Muñoz, 48, 25520 El Pont de Suert o a l’adreça de correu electrònic lopd@ccar.ddl.net, juntament amb la seva identificació mitjançant el DNI.  

 

Jurisdicció i Lleis aplicables.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya. Tota persona usuària del lloc web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules.

El Consell Comarcal de la Alta Ribagorça (en adelante CCAR) pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones que la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico dispone, así como dar a conocer a todos los usuarios y visitantes sobre la información legal relativa a la sociedad propietaria del sitio web ubicado en la dirección de Internet www.turismealtaribagorca.cat.

What do you want to do?
Enjoy the authentic Pyrenees

Patronat Comarcal de Turisme de l'Alta Ribagorça | Av. Victoriano Muñoz, 48 | 25520 El Pont de Suert | Tel. 973 69 04 02 | pturisme@ccar.ddl.net